Giỏ hàng

TÀI LIỆU TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

“Một nghịch lý phổ biến trong các doanh nghiệp là trong khi tài chính luôn là trọng tâm của hệ thống quản lý, các nhà quản trị thường không có hiểu biết đầy đủ về vấn đề này”

Điều đầu tiên, bạn cần nhớ TÀI CHÍNH KHÁC HOÀN TOÀN KẾ TOÁN. Kế toán phải mất tối thiểu 2 năm học tập còn chủ doanh nghiệp chỉ cần bỏ ra vài ngày để thấm nhuần cách điều hành, quản trị tài chính…
Ý kiến của bạn: