Giỏ hàng

Thông tin Đề án Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Khu vực Tư nhân Kinh doanh Bền vững Giai đoạn 2021-2025

Nhằm mục đích xây dựng và phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam hùng cường, vững mạnh. Hiện nay, tôi đang nghiên cứu và đề xuất thêm một số nội dung trong: ĐỀ ÁN CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP KHU VỰC TƯ NHÂN KINH DOANH BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 của Bộ kế hoạch và đầu tư.


Đây là đề án mang lại giá trị vô cùng thiết thực đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Chính vì vậy, cộng đồng các chủ doanh nghiệp, doanh nhân nên dành thời gian để nghiên cứu và tận dụng, bổ sung vào chiến lược phát triển kinh doanh giai đoạn 2021 - 2025.

Ý nghĩa của đề án "Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Khu vực Tư nhân Kinh doanh Bền vững Giai đoạn 2021-2025"


Đề án này được xây dựng dựa trên các yêu cầu về phát triển bền vững trong bối cảnh mới của nền kinh tế thế giới cũng như của Việt Nam. Đặc biệt, đại dịch Covid-19, lũ lụt miền Trung, triều cường, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu… càng cho thấy sự cấp thiết và quan trọng của việc phát triển kinh tế cần hài hòa với bảo vệ môi trường, ổn định xã hội. Những xu hướng và các cam kết quốc tế về phát triển bền vững mà Việt Nam tham gia ngày càng ở mức độ cao hơn, buộc các doanh nghiệp trong nước của Việt Nam phải nâng cao năng lực đáp ứng với yêu cầu mới trên thế giới, cũng như tận dụng được các cơ hội kinh doanh bền vững.

Mục tiêu đến năm 2030, từng bước phát triển hệ sinh thái hỗ trợ các mô hình kinh doanh bền vững, huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy các doanh nghiệp tư nhân phát triển bền vững, đóng góp tích cực trong việc tạo công ăn việc làm, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2021-2025


a) Nâng cao nhận thức của cộng đồng; hỗ trợ được 15.000 doanh nghiệp phát triển, ứng dụng, chuyển đổi sang sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ hướng tới phát triển bền vững, bao trùm, thân thiện môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu (gọi tắt là doanh nghiệp kinh doanh bền vững).

b) Phát triển các công cụ đo lường, đánh giá, công nhận các doanh nghiệp kinh doanh bền vững;

c) Tạo dựng được cơ sở dữ liệu, cộng đồng, phát triển hệ sinh thái các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh bền vững; d) Kêu gọi, bổ sung nguồn lực, triển khai các hỗ trợ trực tiếp, xây dựng các hỗ trợ điển hình để lan tỏa thông điệp hỗ trợ của Chính phủ, khuyến khích các doanh nghiệp phát triển bền vững;

đ) Tạo cơ chế để Chính phủ và các doanh nghiệp tư nhân, các tổ chức liên quan phát triển, triển khai các sáng kiến hướng tới phát triển bền vững, bao trùm, thân thiện môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phạm vi và đối tượng Chương trình triển khai trong giai đoạn 2021-2025


Đề án sẽ nhằm hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp khu vực tư nhân trên phạm vi toàn quốc, cụ thể như sau:

a) Các doanh nghiệp kinh doanh bền vững, bao gồm:

- Doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ, dự án áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn.

- Doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ, dự án áp dụng mô hình kinh doanh bao trùm.

- Doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ, dự án phát triển, ứng dụng công nghệ, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

b) Các tổ chức thúc đẩy phát triển kinh doanh bền vững: là các tổ chức nhà nước và tư nhân đề xuất các giải pháp, công cụ, kế hoạch hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp kinh doanh bền vững.

- Ngày 25/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 136/NQ-CP về phát triển bền vững, trong đó đưa ra mục tiêu tổng quát “Duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững đi đối với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm mọi người dân được phát huy mọi tiềm năng, tham gia và thụ hưởng bình đẳng thành quả của phát triển; xây dựng một xã hội Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, bao trùm, công bằng, dân chủ, văn minh và bền vững”

- Quyết định 1362/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030 giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì nghiên cứu, xây dựng chương trình hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khu vực tư nhân áp dụng các mô hình kinh doanh bền vững, công nghệ sản xuất sạch hơn, sử dụng tài nguyên hiệu quả và bảo vệ môi trường giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030.

- Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì nghiên cứu, xây dựng chương trình hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khu vực tư nhân áp dụng các mô hình kinh doanh bền vững, bao trùm, công nghệ sản xuất sạch hơn, sử dụng tài nguyên hiệu quả và bảo vệ môi trường giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030.

- Nghị quyết 136/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về phát triển bền vững giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình kinh doanh bền vững, công nghệ sản xuất sạch hơn, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường.

Để cụ thể hóa chủ trương, định hướng của Đảng và Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng “Chương trình hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2021-2025”.

Theo Báo cáo “Kinh doanh tốt hơn, Thế giới tốt hơn” của Ủy ban Kinh doanh và Phát triển bền vững (2017), đến năm 2030, những cơ hội kinh doanh bền vững nhằm thực hiện các mục tiêu toàn cầu có thể tạo ra một thị trường kinh doanh trị giá ít nhất 12.000 tỷ USD, tạo thêm 380 triệu việc làm toàn cầu, trong đó có khoảng gần 90% là ở các nước đang phát triển, mở ra rất nhiều cơ hội tăng trưởng cho các doanh nghiệp nếu biết nắm bắt thời cơ và đón đầu xu hướng kinh doanh bền vững.

Đề xuất kiến nghị cho Việt Nam

Qua phân tích kinh nghiệm quốc tế, thực tiễn triển khai các mô hình kinh doanh bền vững ở Việt Nam nêu trên, Đề án kiến nghị các doanh nghiệp kinh doanh bền vững được hỗ trợ từ Chương trình bao gồm:

(i) Doanh nghiệp có dự án áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, cụ thể: Kinh tế tuần hoàn là mô hình kinh tế mà trong đó các hoạt động thiết kế, sản xuất, tiêu dùng và dịch vụ nhằm giảm thiểu khai thác nguyên vật liệu, kéo dài vòng đời sản phẩm, hạn chế chất thải phát sinh và loại bỏ các tác động tiêu cực tới môi trường.

(ii) Doanh nghiệp có dự án áp dụng mô hình kinh doanh bao trùm: - Mô hình kinh doanh gắn với cải thiện khả năng tiếp cận với hàng hóa và dịch vụ cho những người có thu nhập thấp, người khuyết tật; hoặc giúp những người có thu nhập thấp, người khuyết tật có thu nhập hoặc cơ hội việc làm với tư cách là người sản xuất, nhà cung cấp, người phân phối hoặc nhân viên.

- Mô hình kinh doanh nông nghiệp tại các khu vực nông thôn, thân thiện môi trường.

(iii) Doanh nghiệp có dự án phát triển, ứng dụng công nghệ, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Các mô hình trên đều hướng tới việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững theo Quyết định 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 về việc ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, cụ thể:

- Mục tiêu 9: Xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu cao, thúc đẩy công nghiệp hóa bao trùm và bền vững, tăng cường đổi mới (cụ thể Mục tiêu 9.2: Đến năm 2030, thúc đẩy công nghiệp hóa bao trùm và bền vững; nâng cấp kết cấu hạ tầng và các ngành công nghiệp hỗ trợ hướng tới sự bền vững, tăng hiệu quả sử dụng nguồn lực và áp dụng công nghệ, quy trình sản xuất sạch và thân thiện với môi trường; tăng đáng kể tỷ lệ việc làm và tổng sản phẩm quốc nội của ngành công nghiệp).

- Mục tiêu 10: Giảm bất bình đẳng trong xã hội (cụ thể Mục tiêu 10.2: Đến năm 2030, trao quyền và đẩy mạnh sự tham gia chính trị, kinh tế và xã hội của tất 29 cả mọi người, không kể tuổi tác, giới tính, khuyết tật, sắc tộc, dân tộc, nguồn gốc, tôn giáo, điều kiện kinh tế hoặc điều kiện khác).

- Mục tiêu 12: Đảm bảo mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững.

- Mục tiêu 13: Ứng phó kịp thời, hiệu quả với biến đổi khí hậu và thiên tai (cụ thể Mục tiêu 13.1: Tăng cường khả năng chống chịu và thích nghi với rủi ro liên quan tới biến đổi khí hậu, ứng phó với thiên tai và các thảm họa tự nhiên khác).

Chương trình này sẽ góp phần giải quyết được các vấn đề:


- Nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt của các doanh nghiệp để phát triển, ứng dụng, chuyển đổi sang sản xuất các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ hướng tới kinh doanh bền vững, bao trùm, thân thiện môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu (gọi tắt là doanh nghiệp phát triển bền vững);

- Phát triển các công cụ đo lường, đánh giá, công nhận các doanh nghiệp kinh doanh bền vững;

- Tạo dựng được cơ sở dữ liệu, cộng đồng, phát triển hệ sinh thái các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững;

- Kêu gọi, bổ sung nguồn lực, triển khai các hỗ trợ trực tiếp, xây dựng các hỗ trợ điển hình để lan tỏa thông điệp hỗ trợ của Chính phủ, khuyến khích các doanh nghiệp phát triển bền vững;

- Tạo cơ chế để Chính phủ và các doanh nghiệp tư nhân, các tổ chức liên quan phát triển, triển khai các sáng kiến hướng tới phát triển bền vững, bao trùm, thân thiện môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.


Để triển khai hỗ trợ các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP) triển khai sáng kiến “Chỉ số khí hậu doanh nghiệp – CBI”.

Đây là một công cụ tự đánh giá dựa trên nền tảng web tại: http://cbi.undp.org.vn/ (cho các doanh nghiệp tại Việt Nam để kiểm tra mức độ tương thích của doanh nghiệp với các mục tiêu biến đổi khí hậu của Việt Nam trong các Đóng góp Quốc gia tự quyết định (NDC), cũng như các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc (SDG).

Mục tiêu của CBI bao gồm:

- Đánh giá hành động của khu vực tư nhân đối với chống biến đổi khí hậu;

- Khuyến khích doanh nghiệp khu vực tư nhân hành động chống biến đổi khí hậu;

- Phát triển những cơ hội hợp tác với khu vực tư nhân trong chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường.

Tính đến tháng 10/2020, đã có 215 doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình CBI. Các doanh nghiệp đăng ký tham gia bao gồm một số công ty toàn cầu, chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài, các doanh nghiệp lớn trong nước, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
Chương trình đã từng bước xây dựng dữ liệu và cộng đồng các doanh nghiệp phát triển các mô hình kinh doanh bền vững. Đồng thời, có các hoạt động đào tạo, truyền thông, hỗ trợ kết nối và cùng doanh nghiệp triển khai các sáng kiến như:

Đào tạo cho doanh nghiệp về trái phiếu xanh; kết nối doanh nghiệp có sản phẩm thân thiện môi trường với hệ thống phân phối; kết nối đối tác cho doanh nghiệp triển khai sáng kiến “Xe điện chia sẻ”;…

Những kinh nghiệm rút ra khi triển khai chương trình CBI cũng là cơ sở để Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất nội dung Chương trình này.

Để giúp cộng động doanh nghiệp nắm được tính hình về đề án này, tôi sẽ tiếp tục cập nhật Đề án này vào thời gian tới nhé.

Những chia sẻ dưới đây mang tính chất cung câp thêm thông tin cho cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt Doanh nghiệp SMEs để một phần nào đó giúp anh chị doanh nhân có thể nhanh chóng nắm bắt được những chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà Nước, Chính Phủ. Từ đó nhanh chóng điều chỉnh chiến lược phát triển DN của mình cho phù hợp, cũng như tận dụng được đòn bẩy chính sach để đưa doanh nghiệp của mình phát triển bền vững.

Ý kiến của bạn:

Danh mục tin tức

Từ khóa