Giỏ hàng

Đánh giá Tài sản và Nguồn vốn trong Bảng cân đối kế toán

Để xây dựng chiến lược nguồn vốn doanh nghiệp tối ưu và hiệu quả nhất, nhà lãnh đạo cần nắm được đầy đủ các số liệu thống kê về tài sản và nguồn vốn trong bảng cân đối kế toán. Tuy nhiên, trên thực tế so đến 76% chủ doanh nghiệp không thức sự hiểu hết được các giá trị trong báo cáo tài chính. Vậy làm như thế nào để đánh giá tài sản và nguồn vốn trong bảng cân đối kế toán? 

Các chỉ số quan trọng trong báo cáo tài chính

Tài sản và nguồn vốn là những thông tin cơ bản nhất của bảng cân đối kế toán. Vì vậy đánh giá tài sản và nguồn vốn có thể trực tiếp thực hiện để đưa ra những nhận định về tình hình của doanh nghiệp dựa trên báo cáo tài chính

Từ bảng cân đối kế toán có thể trực tiếp thấy được các chỉ số quan trọng sau:

 • Tổng giá trị tài sản bằng tổng tài sản ngắn hạn và dài hạn
 • Giá trị của các tài sản ngắn hạn 
 • Giá trị của các tài sản dài hạn 
 • Giá trị tài sản cố định hữu hình 
 • Lượng vốn chủ sở hữu của tổ chức 
 • Lượng vốn vay hay nợ phải trả được tính bằng tổng của nợ ngắn hạn và nợ dài hạn;
 • Vốn lưu động bằng chênh lệch giữa tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn cho thấy mức độ ổn định tài chính và độc lập tài chính của doanh nghiệp. 
 • Phân tích tăng trưởng tương đối và tuyệt đối cho thấy mức độ tăng trưởng trong từng chỉ số ở đơn vị % và đơn vị tiền. Tính toán tỷ trọng mỗi chỉ số giúp đưa ra bức tranh toàn diện về cấu trúc tài sản cũng như cấu trúc vốn của doanh nghiệp.

Khi tiến hành xây dựng bảng cân đối so sánh phân tích, cần chú ý đến sự thay đổi trọng số riêng của giá trị vốn lưu động trong giá trị tài sản, tỷ lệ tăng trưởng của vốn tự có và vốn vay, cũng như tỷ lệ tăng trưởng của các khoản phải thu và phải trả.

Đánh giá bảng cân đối kế toán hiểu quả

Sau khi phân tích có thể đưa ra đánh giá sơ bộ về bảng cân đối kế toán tốt hay không. Một bảng cân đối kế toán được đánh giá là tốt nếu: 

1) tổng giá trị của bảng cân đối kế toán vào cuối kỳ báo cáo sẽ tăng so với đầu kỳ;

2) tốc độ tăng trưởng của tài sản ngắn hạn phải cao hơn tốc độ tăng trưởng của tài sản dài hạn;

3) vốn chủ sở hữu của tổ chức phải vượt quá mức vay và tốc độ tăng trưởng phải cao hơn tốc độ tăng trưởng của vốn vay;

4) tốc độ tăng trưởng của các khoản phải thu và phải trả phải xấp xỉ nhau;

5) tỷ lệ vốn chủ sở hữu trong tài sản hiện tại phải lớn hơn 10%;

6) bảng cân đối kế toán không được chứa thông tin ghi nhận thua lỗ.

Kết quả đánh giá chung về cấu trúc bảng cân đối kế toán

Phân tích sự tăng giảm về giá trị, cơ cấu tài sản và nợ phải trả của tổ chức sẽ giúp đưa ra một số kết luận quan trọng cần thiết cho cả việc thực hiện các hoạt động tài chính và kinh tế hiện tại và đưa ra quyết định quản lý cho tương lai.

Phân tích sự gia tăng của bảng cân đối kế toán cần phải tính đến tác động của việc đánh giá lại tài sản cố định khi sự gia tăng giá trị của chúng không liên quan đến sự phát triển của hoạt động sản xuất.

Nghiên cứu về cấu trúc nguồn vốn của bảng cân đối kế toán cho phép chủ doanh nghiệp tìm hiểu:

 • Những nguyên nhân có thể gây mất ổn định tài chính để đưa ra kết luận chính xác về lý do thay đổi tỷ lệ này trong cơ cấu tài sản
 • Các khoản đầu tư tài chính dài hạn cho thấy định hướng đầu tư của các khoản đầu tư của tổ chức.
 • Tỷ lệ tài sản cố định cũng có thể thay đổi do các yếu tố bên ngoài. Do vậy khi phân tích cần chú ý đến sự thay đổi các chỉ số tuyệt đối trong kỳ báo cáo.
 • Sự có mặt của chỉ mục tài sản vô hình trong phần Tài sản của tổ chức gián tiếp mô tả chiến lược được tổ chức chọn là đầu tư nghiên cứu và sáng tạo
 • Phân tích chi tiết về hiệu quả của việc sử dụng tài sản vô hình là rất quan trọng đối với việc quản lý của tổ chức. 

Sự tăng trưởng (tuyệt đối và tương đối) của các tài sản hiện tại có thể cho thấy không chỉ mở rộng sản xuất hoặc ảnh hưởng của yếu tố lạm phát, mà còn làm giảm tốc độ quay vòng của chúng. 

Khi nghiên cứu cấu trúc của hàng tồn kho, nên tập trung vào việc xác định xu hướng tăng trưởng trong các yếu tố của tài sản ngắn hạn như nguyên liệu thô, vật liệu, công việc đang tiến hành, thành phẩm và hàng hóa để bán lại, hàng hóa vận chuyển, … 

Sự gia tăng tỷ trọng của hàng tồn kho có thể là do: 

 • năng lực sản xuất của doanh nghiệp tăng; 
 • mong muốn thông qua các khoản đầu tư vào hàng tồn kho để bảo vệ Tài sản tiền mặt không bị mất giá do lạm phát;
 • sự bất hợp lý của chiến lược kinh doanh đã chọn, do đó một phần đáng kể của tài sản ngắn hạn bị cố định, thanh khoản có thể thấp. 

Từ kết quả của bảng phân tích, có thể đưa ra những kết luận ban đầu về tình hình tài chính, đặc biệt là cấu trúc tài sản của tổ chức. Đọc hiểu phân tích này, chủ doanh nghiệp có thể đưa ra định hướng cũng như chiến lược hợp lý hơn cho doanh nghiệp của mình. 

Hy vọng với những kiến thức về Đánh giá Tài sản và Nguồn vốn trong Bảng cân đối kế toán mà Nguyenkimhung.com vừa chia sẻ sẽ giúp các chủ doanh nghiệp có thể xây dựng chiến lược tài chính bàn bản cho từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp.


Ý kiến của bạn:

Danh mục tin tức

Từ khóa