Giỏ hàng

Cấu trúc vốn doanh nghiệp lỏng lẻo - Tử huyệt "chôn sống" doanh nghiệp như nào?

Để hình thành cấu trúc vốn không thật sự dễ với các doanh nghiệp. Thậm chí có rất nhiều chủ doanh nghiệp SMEs vấn chưa thực sự hiểu về cấu trúc vốn doanh nghiệp. Vì nó được hình thành nên từ nhiều yếu tố khác nhau, và có những nhân tố ảnh hưởng khá lớn trong quá trình này. Sự tác động từ chủ quan đến khách quan làm phi phối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khá nhiều.

Khái quát về cấu trúc vốn doanh nghiệp

Cấu trúc vốn của doanh nghiệp là thuật ngữ dùng để mô tả nguồn gốc và phương pháp hình thành nguồn vốn trong doanh nghiệp. Từ đó có thể sử dụng để phục vụ cho các hoạt động mua sắm tài sản và tiến hành hoạt động kinh doanh. Căn cứ theo tiêu thức quan hệ sở hữu vốn, thành phần trong cấu trúc vốn của Doanh nghiệp bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn nợ.

Vốn chủ sở hữu là số vốn thuộc quyền sở hữu của chủ Doanh nghiệp. Đây là bộ phận vốn quan trọng, có tính ổn định cao, thể hiện được tự chủ về mặt tài chính của Doanh nghiệp. Vốn của chủ sở hữu bao gồm: Vốn góp, lợi nhuận giữ lại.

Vốn nợ là các khoản nợ mà doanh nghiệp đi vay hay đi huy động ở bên ngoài nhằm bổ sung phần thiếu hụt vốn và các khoản nợ phải trả khác phát sinh trong các quan hệ thanh toán. Hay các khoản nợ là nghĩa vụ hiện tại của Doanh nghiệp phát sinh từ các giao dịch và sự kiện đã qua mà Doanh nghiệp phải thanh toán từ các nguồn lực của mình.

Cấu trúc vốn doanh nghiệp lỏng lẻo - Tử huyệt "chôn sống" doanh nghiệp 

 

Các khoản nợ của Doanh nghiệp gồm: Nợ phải trả nhà cung cấp; Vốn vay từ ngân hàng thương mại; Huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu; Một số khoản nợ khác.

Cấu trúc vốn của doanh nghiệp được thể hiện qua các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Hệ số nợ: Hệ số nợ phản ánh mức độ sử dụng nợ của doanh nghiệp, cho biết tỷ lệ tài sản được tài trợ bằng nợ. Hệ số này có thể được đo lường như sau:

Hệ số nợ = (Tổng số nợ)/(Tổng nguồn vốn)

Hệ số nợ phản ánh nợ phải trả chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng nguồn vốn của doanh nghiệp hay trong tổng tài sản của doanh nghiệp, bao nhiêu phần trăm được hình thành bằng nguồn nợ phải trả.

Hệ số vốn chủ sở hữu = (Vốn chủ sở hữu)/(Tổng nguồn vốn).

Hệ số vốn chủ sở hữu cho biết vốn chủ sở hữu chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng nguồn vốn của doanh nghiệp.

Hệ số nợ ngắn hạn = (Nợ ngắn hạn)/(Tổng nguồn vốn)

Hệ số nợ dài hạn = (Nợ dài hạn)/(Tổng nguồn vốn)

Nguồn vốn của doanh nghiệp được hình thành từ vốn chủ sở hữu và nợ phải trả. Có thể xác định:

Hệ số nợ = 1- Hệ số vốn chủ sở hữu.

Hệ số vốn chủ sở hữu = 1 - Hệ số nợ

- Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu: Cấu trúc vốn còn được phản ánh qua hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu:

Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu = (Tổng số nợ)/(Vốn chủ sở hữu)

Hệ số này lớn hơn 1, cho thấy doanh nghiệp sử dụng nợ nhiều hơn vốn chủ sở hữu để tài trợ cho các hoạt động kinh doanh của mình.

Hệ số nợ ngắn hạn trên vốn chủ sở hữu=(Nợ ngắn hạn)/(Vốn chủ sở hữu)

Hệ số này lớn hơn 1 cho thấy, doanh nghiệp sử dụng nợ ngắn hạn nhiều hơn vốn chủ sở hữu để tài trợ cho các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Cấu trúc vốn của doanh nghiệp được thể hiện qua các chỉ tiêu

"Tử huyệt" của cấu trúc vốn đối với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Cấu trúc vốn doanh nghiệp bao gồm cơ cấu các nguồn tài trợ bên trong và bên ngoài được sử dụng phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Do đó, yếu tố quan trọng gây ảnh hưởng đến khả năng phát triển của doanh nghiệp là mức độ sử dụng đòn bẩy, cũng như cách thức doanh nghiệp có thể lựa chọn cấu trúc nợ hoặc cấu trúc vốn chủ trong cơ cấu vốn kinh doanh.

Tác động của cấu trúc vốn ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả hoạt động kinh doanh bởi chỉ tiêu này có thể cung cấp thông tin về vị thế tài chính nội tại của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có tỷ lệ nợ không thích hợp sẽ thiếu sự linh hoạt tài chính và sẽ rất nhạy cảm với các cú sốc kinh tế. Các doanh nghiệp muốn phát triển cần có sự cân bằng giữa nguồn tài trợ nội bộ và nợ bên ngoài với tỷ lệ tài trợ bằng vốn chủ sở hữu cao hơn, nhằm tránh những rủi ro trong kinh doanh bởi những ảnh hưởng từ biến động trong nền kinh tế.

Ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động kinh doanh được luận giải trên cơ sở các lý thuyết về cấu trúc vốn trên khía cạnh hiệu quả hoạt động. Theo quan điểm truyền thống về cấu trúc vốn, các doanh nghiệp sử dụng nợ vay sẽ có lợi ích hơn so với các doanh nghiệp phụ thuộc vào vốn chủ sở hữu, do chi phí sử dụng vốn chủ được xem là cao hơn so với sử dụng nợ. Điều này đúng trong thực tế khi sử dụng thang đo hiệu quả bằng lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE).

Tuy nhiên, rủi ro tài chính và chi phí vốn cũng gia tăng cùng với việc sử dụng nhiều nợ. Do đó, cấu trúc vốn tối ưu được đề xuất theo quan điểm này với mục tiêu tối thiểu hóa WACC và tối đa hóa giá trị doanh nghiệp.

Do đó, một doanh nghiệp muốn phát triển bền vững, điều cần thiết nhất là phải hiểu và chủ động xây dựng hệ thống cấu trúc vốn doanh nghiệp chặt sẽ. Sẵn sàng tiếp nhận sự thay đổi của nền kinh tế khi gặp phải bất kỳ biến động trong hoạt động của doanh nghiệp và thị trường

 

Ý kiến của bạn:

Danh mục tin tức

Từ khóa